Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok
Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat
spesifik dibidang Kepegawaian dan Diklat Pendidikan dan Latihan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kepegawaian Pendidikan dan Latihan.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian Pendidikan dan Latihan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian Pendidikan dan Latihan.
d. Pelayanan administratif dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat.